EN
MARKéTa Kaplanová ranks among THE YOUNG GENERATION OF DESIGNERS WHO have GRADUATED FROM PRAGUE umprum AND DAMU. SHE is FURTHER DEDICATED TO FASHION design, film and theater costume design, STAGE DESIGN and art direction. In 2018, she travelled to Spain for an internship to study abstract painting AT Universidad politécnica de Valencia.
SHE IS THE MAIN DESIGNER FOR THE CZECH CLOTHING BRAND LACL.
 She also cooperates, for example, with the leading Czech theaters as NDM, nDB, Divadlo na Fidlovačce,..  
In her work, Markéta develops themes with a strongly personal statement against the background of collective consciousness. in Her diploma thesis, she realizes the intention of reinterpreting inherited archive material into today's society and presents author's collection called TRASHURE, which was nominated for the final stage of the international Diploma selection competition at Designblok in 2022. Furthermore, she led a community project on the topic transgenerational dialogue engaging seniors. the final collection was successfully presented at the Ars Electronica festival in Linz in 2018 as part of the exhibition WE WANT MACHINES TO BECOME MORE HUMAN WHILE WE ARE BECOMING MACHINES. her collection passion in blossom for the Ascher Challenge exhibition at UPM in Prague in 2019, in which she processed archival materials of the famous Czech company Ascher LTD and brought an engaging interpretation of historical materials for the digital generation, aroused considerable response. And last but not least, her bachelor's thesis called Old Too Young dealt with the integration discovered and donated old sweaters and historical knitted components into a youthful author's collection, WHICH was selected for the final stage of the international competition Apolda European Design Award 2020, nominated for the finals and presented at zlín design week 2021, nominated for the finals at CZECH INTERNATIONAL STUDENT DESIGN AWARD 2021 and presented at fashion show platform we're next in prague in 2019.​​​​​​
 (Pavel Ivancic M.A.)
markéta is mainly focused on the social background of our society. SHE likes to point out the social barrier through her personal experience. This barrier comes with the generally known discommunication between different social groups. SHE puts strong emphasis on understanding, discussion and work cooperation leading to an outcome full of personal feelings, values and attitudes. As a first step, SHE focuses carefully on the research, explores the area of interest and subsequently makes the moodboard, sketches and collages to describe her aims. The means of communication based on the concept are an inseparable part of her projects. The inspiration comes from contemporary political events, public opinion or social issues that show her the way that our society follows. In most of her projects, the main character of work is in connection with the people and their inclusion in the creative process. 
CZ
MARKéta kaplanová PATŘÍ DO MLADÉ GENERACE DESIGNÉRů, KTEŘÍ AbsolvovalI na pražské umprum A DAMU. aktuálně se věnujE designu oděvů,  a designu filmovéHO a divadelníHO kostýmu, scénografii a umělecké režii. roku 2018 odcestovala na stáž studovat obor abstraktní malby NA Universidad politécnica de Valencia.
JE HLAVNÍ DESIGNÉRKOU PRO ČESKOU ODĚVNÍ ZNAČKU LACL
Dále spolupracuje například s předními českými divadly NDM, nDBDivadlo na Fidlovačce,.. 
Markéta ve své tvorbě rozvíjí témata se silně osobní výpovědí na pozadí kolektivního vědomí. Za zmínku stojí její diplomová práce, ve které realizuje záměr reinterpretace zděděného archivního materiálu do dnešní společnosti a představuje autorskou kolekci s názvem TRASHURE, která byla nominována do finále mezinárodní soutěže Diploma selection na Designbloku v roce 2022. Dále také vedla komunitní projekt na téma mezigenerační dialog, do kterého zapojila seniory a jehož výsledek byl s úspěchem prezentován na festivalu Ars Electronica v Linci v roce 2018 v rámci výstavy WE WANT MACHINES TO BECOME MORE HUMAN WHILE WE ARE BECOMING MACHINES. její kolekce passion in blossom pro výstavu Ascher Challenge v UPM v Praze v roce 2019, ve které zpracovávala archivní látky věhlasné firmy českého původu Ascher LTD a přinesla poutavou interpretaci historických materiálů pro digitální generaci, vzbudila nemalý ohlas. v neposlední řadě bych chtěl upozornit na její bakalářskou práci s názvem Old Too Young, ve které se zabývala integrací nalezených a darovaných svetrů a historických pletených součástí do mladistvé autorské kolekce, jež byla vybrána do finále mezinárodní soutěže Apolda European Design Award 2020, nominována do finále a vystavována na zlín design week 2021, nominována do finále národní ceny za studentský design 2021 a prezentována na módní show we're next 2019 v praze. 
(Pavel Ivančic M.A.)

VE SVÉ TVORBĚ SE markéta ZAMĚŘUJE především na sociální zázemí naší společnosti. Osobní zkušeností ráda poukazuje na sociální bariéry, které  přichází například s obecně známou diskomunikací mezi různými sociálními skupinami. Autorka klade velký důraz na porozumění, diskusi a kooperaci vedoucí k výsledku plnému osobních pocitů, hodnot a postojů. V první řadě se pečlivě zaměřuje na výzkum. Prozkoumává oblast zájmu a následně vytváří komplexní atmosféru projektu, koláže, skicy a popis cílů. Komunikační prostředky založené na konceptu jsou nedílnou součástí jejích projektů. Inspirací se jí tak často stává společenské dění, veřejné mínění, sociální menšiny a další různá témata, která ukazují cestu, kterou se naše společnost ubírá. Ve většině jejích prací je hlavní podstata práce ve spojení s lidmi a případně jejich začlenění do tvůrčího procesu. 
Back to Top