en
This community project examines the value of personal garments. As transgenerational human interaction is fading away, people lose mutual relationships and sink into loneliness. To overcome this, I approached individuals from different age groups to take part in the project. 
Simple software was used to arrange individual squares inside a grid to create a collective product in a playful way.
In this part, transgenerational part II, I am mainly focused on elderly people. I arranged knitting sessions with seven elderly ladies and we worked on a top piece of clothing together. They invested their own energy which added original value to the product.
cz
tento komunitní projekt na téma mezigeneračního dialogu zkoumá hodnotu osobních oděvů. mezigenerační lidská interakce se vytrácí, lidé ztrácejí vzájemné vztahy a propadají se do osamělosti. oslovila jsem jednotlivce z různých věkových skupin, aby se zúčastnili projektu. 
aby vznikl společný produkt hravou a naučnou formou, vytvořila jsem Jednoduchý software, který byl použit k uspořádání jednotlivých čtverců uvnitř mřížky.
 V transgenerational part II se zaměřuji především na seniory. Uspořádala jsem se sedmi staršími dámami několik pletacích sezení a společně jsme pracovaly na pletení ponč. Investovaly jsme do projektu společnou energii, která mu přidala výjimečnou hodnotu.
en
I am mainly focused on the social background of our society, especially social minorities such as elderly people. I would like  to point out the social barrier through my personal experience. This barrier comes with the generally known discommunication between different social groups. I put strong emphasis on understanding, discussion and work cooperation leading to an outcome full of personal feelings, values and attitudes.
the main character of my project is in connection with the people and their inclusion in the creative process. From the position of  a spectator, they become co‐creators
cz
Zaměřuji se především na sociální zázemí naší společnosti, zejména na sociální menšiny, jako jsou senioři. Osobní zkušeností bych rád poukázal na sociální bariéru. Tato bariéra přichází s obecně známou diskomunikací mezi různými sociálními skupinami. Kladu velký důraz na porozumění, diskusi a pracovní spolupráci vedoucí k výsledku plnému osobních pocitů, hodnot a postojů.

 hlavní podstata projektu je ve spojení s lidmi a jejich začleněním do tvůrčího procesu. Z pozice diváka se tak stává spolutvůrce.
Back to Top